Витяг зі статуту (20.04.2018)

Прозорість Перегляди: 1460

ВИТЯГ

ЗІ СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНА АГЕНЦІЯ ЗМІН»

від 20 квітня 2018 року

 

2.1. Метою (цілями) діяльності Організації є сприяння розвитку та підтримці в Україні позитивних євроінтеграційних, демократичних процесів, становлення правової держави, розвитку сильного місцевого самоврядування та територіальних громад, сприяння захисту екологічних прав громадян України, розв‘язанню екологічних проблем країни, охороні, збереженню та захисту довкілля, здійснення аналітичних досліджень та консультацій у зазначених сферах.

2.2.  Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні напрями діяльності:

 1. Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України;
 2.  Моніторинг процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та моніторинг процесу імплементації норм та вимог Угоди про асоціацією між Україною та Європейським Союзом до діючого законодавства України;
 3.  Участь у формуванні суспільної свідомості на основі цінностей, демократії та права, подолання тоталітарних стереотипів і утвердження прав особистості в політичній практиці і суспільного життя;
 4.  Проведення зустрічей з дітьми, учениками та студентами з питань розповсюдження інформації про міжнародний захист прав дитини, про їх права, обов’язки та інтересів відповідно до національного та міжнародного законодавства;
 5.  Проведення серед учнівської молоді, студентів та інших громадян пропаганди європейських цінностей та стандартів;
 6.  Надання пропозицій щодо формування державної програми подолання економічної відсталості; контроль за проведенням реформ в економічній сфері та за гармонізацією законодавства України до законодавства ЄС в економічній та податковій сферах;
 7.  Проведення роботи по залученню іноземних інвестицій із країн ЄС; громадський контроль в сфері формування сприятливого інвестиційного клімату для підприємств країн ЄС та проведення Україною реформи інвестиційного законодавства з метою його приведення до загальноєвропейського;
 8.  Проведення роботи щодо інноваційному розвитку з метою формування України як високотехнологічної держави з конкурентними товарами, роботами та послугами на європейських ринках;
 9.  Громадський контроль, в межах чинного законодавства, за проведенням державними органами реформ та модернізації у сфері малого і середнього бізнесу, у податковій, інвестиційній, фінансовій, бюджетній, судовій та адміністративній сферах, з метою приведення законодавства та життя до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 10. Сприяння процесам щодо легалізації трудової міграції із України в країни ЄС, вжиття державними органами України відповідних дій спрямованих на забезпечення громадянам України рівних можливостей та подолання трудової дискримінації в країнах ЄС;  
 11. Надання пропозиції та громадський контроль за виконанням програми досягнення соціальних стандартів в Україні до середньоєвропейських; громадський контроль за виконанням Україною гарантій та міжнародних обов’язків щодо приведення рівня оплати праці до загальноєвропейського;  
 12. Співробітництво з європейськими громадськими організаціями, щодо проведення ними роз’яснювальної роботи та донесення до громадян України переваг європейського майбутнього України; проведення сумісних культурних, освітніх, та інших заходів з метою відкриття для українських громадян – Європи та до громадян країн Європи відповідно України, її історії, традицій, мови
 13.  Сприяння реформуванню різних суспільних сфер за європейськими стандартами;
 14.  Сприяння забезпеченню міжнародних стандартів при реалізації прав та свобод людини і громадянина у різних сферах життя;
 15.  Сприяння поглиблення інтеграції у європейську і світову економічну систему та активізація участі в міжнародних економічних і фінансових організаціях, стимулювання випереджувального розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв;
 16. Сприяння забезпеченню неухильного додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного устрою, вдосконалення системи політичної влади з метою зміцнення демократії та моральних підвалин суспільства;
 17.  Сприяння у розбудові розвинутого громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права, захист прав і свобод громадян України;
 18.  Збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та перспектив євроінтеграції та демократизації різних сфер життя;
 19.  Сприяння в організації отримання міжнародного досвіду та знань представниками органів місцевого самоврядування, уряду та парламенту з питань профільної діяльності;
 20.  Сприяння формуванню нової національної еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності;
 21. Сприяння становленню в суспільстві верховенства права, забезпеченню рівності прав і свобод громадян України;
 22. Співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями  громадян для розбудови в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і демократичної держави;
 23. Сприяння поширенню в українському суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей;
 24. Сприяння стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права;
 25. Розробка та впровадження програм розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства та лідерів громад;
 26.  Надання організаційної, технічної, консультативної, менторської та інформаційної підтримки інститутам громадянського суспільства та лідерам громад;
 27.  Розробка та впровадження програм навчання та підвищення кваліфікації для членів, співробітників та волонтерів інститутів громадянського суспільства;
 28. Сприяння гендерній рівності та протидія будь яким формам гендерної дискримінації;
 29. Сприяє формуванню культури поваги до особистої гідності, прав людини, народних традицій та гендерного, поведінкового, культурного різноманіття;
 30. Взаємодія з органами влади для формування гендерно-орієнтованої державної політики з питань  захисту особистої гідності, прав людини;
 31. Проведення адвокаційних кампаній відповідно до мети та напрямів діяльності Організації;
 32. Сприяння залученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;
 33. Сприяння розвитку волонтерського руху, молодіжних обмінів, шляхом  приймання в Україні волонтерів із закордону та організації відправлення волонтерів з України до інших країн;
 34. Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, новоутворених Об’єднаних Територіальних Громад ефективно реагувати на пріоритети громадян, завдяки належному управлінню ресурсами, підвищенню якості комунальних послуг, стимулюванню місцевої економіки та продуктивному залученню громадян;
 35. Сприяння захисту конституційних прав і свобод територіальних громад від протиправних посягань;
 36. Сприяння підвищенню ефективності функціонування інститутів влади та місцевого самоврядування;
 37. Сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
 38. сприяння об’єднанню територіальних громад та їх розвитку;
 39. захист прав, інтересів об’єднаних територіальних громад, їх мешканців  та органів місцевого самоврядування;
 40. сприяння децентралізації влади та впровадженню реформи системи місцевого самоврядування в Україні;
 41. сприяння формуванню фінансово- та економічно спроможних об’єднаних територіальних громад,  забезпеченню їх сталого розвитку;
 42. сприяння підвищенню активності об’єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо розвитку територій сіл, селищ, міст та добробуту їх мешканців;
 43. сприяння організації обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо об’єднання територіальних громад та вирішення проблем їх розвитку;
 44. сприяння поглибленню зв'язків та створенню ефективних механізмів обміну інформацією між об’єднаними територіальними громадами;
 45. пропагування ідеї розвитку місцевого самоврядування та його принципів, закладених в Європейській Хартії місцевого самоврядування;
 46. сприяння формуванню  ефективного місцевого самоврядування в Україні;
 47. сприяння подальшому впровадженню стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад;
 48. сприяння запровадженню сучасних форм врядування (створенню та наповненню сайтів територіальних громад, сільських, селищних, міських рад, впровадженню е-врядування);
 49. сприяння інформаційному забезпеченню  місцевого самоврядування, створенню інформаційних фондів даних загального користування, архівів нормативних та інших актів з питань місцевого самоврядування;
 50. сприяння формуванню системи фахової підготовки і  навчання лідерів громад та місцевого самоврядування;
 51. сприяння підвищенню прозорості діяльності влади, зокрема шляхом залучення громадськості до обговорення суспільно значимих рішень;
 52. сприяння розвитку основних інститутів громадянського суспільства на місцевому рівні;
 53. поширення успішного досвіду та знань щодо планування розвитку громад, розробки і впровадження місцевих програм, використання і розвитку місцевих ресурсів;
 54. сприяння розвитку співробітництва з міжнародними  організаціями, регіональними структурами місцевого самоврядування іноземних держав, їх асоціаціями;
 55. здійснення громадських експертиз, аналітичних та консультаційних функцій, підготовка власних експертних, аналітичних висновків, звітів, пропозицій щодо процесу розвитку громад, реформування системи місцевого самоврядування, територій та регіонів, муніципального менеджменту, інститутів громадянського суспільства, євроінтеграційних процесів, екологічної ситуації;
 56. сприяння розвитку та популяризації в Україні сучасного еко-житла;
 57. сприяння розвитку та популяризації в Україні еко-туризму;
 58. організація громадського екологічного моніторингу за станом довкілля;
 59. організація й проведення заходів, в порядку передбаченим чинним законодавством України, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю громадян України;
 60. проводити громадські екологічні експертизи, обнародувати їх результати;
 61.  створювати для своїх членів, відповідно до законодавства, умови для налагодження зв’язків з міжнародними громадськими організаціями для обміну досвідом в галузях екології, соціального захисту, науки, освіти та інших галузях;
 62.  здійснювати громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, соціального захисту з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать чинному законодавству;
 63.  сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та інших існуючих екологічних, культурних проблем;
 64.  сприяння поліпшенню екологічної ситуації в Україні, формуванню нового природоохоронного світогляду, забезпеченню екологічних прав громадян;
 65. сприяння громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань природоохоронного законодавства, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає або може вплинути на стан довкілля;
 66. сприяння в охороні природно-заповідного фонду України, інших природоохоронних територій та об'єктів, розширення їх мережі;
 67. сприяння у залученні громадськості до процесу прийняття рішень органами державної влади у сфері екології, природокористування та охорони навколишнього природного середовища;
 68. сприяння інформуванню громадськості щодо актуальних новин та наявних проблем у сфері екології, та природокористування України;
 69. сприяння організації широкого експертного і громадського обговорення екологічних ініціатив;
 70. сприяння налагодженню зв'язків між екологами науковцями і практиками-управлінцями України та інших держав з метою обміну досвідом у сфері державного управління;
 71. співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями  громадян;
 72. проведення інформаційно-освітньої діяльності з питань статутної діяльності Організації;
 73. дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації;
 74. сприяння удосконаленню законодавства України з питань, пов'язаних з метою Організації;
 75. сприяння  стратегічному розвитку екологічної галузі, природоохоронної справи та природокористування в Україні;
 76. сприяння в заходах та акціях в екологічній сфері суспільства;
 77. сприяння поліпшенню екологічної ситуації в Україні, формуванню нового природоохоронного світогляду сприяння громадськості у формуванні державної екологічної політики, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає або може вплинути на стан довкілля;
 78. сприяння у боротьбі за припинення діяльності, що загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
 79. сприяння в охороні природно-заповідного фонду України, інших природоохоронних територій та об'єктів, розширення їх мережі;
 80. проведення інформаційної діяльності з питань статутної діяльності  Організації;
 81. популяризація серед українського суспільства ідеї толерантності, антидискримінації, антирасизму, гендерної рівності, сталого розвитку (в сфері охорони навколишнього середовища), здорового способу життя, захисту сім'ї та материнства, створення рівних умов розвитку для людей з обмеженими фізичними можливостями, їх соціалізацією, допомоги особам, що потребують особливої уваги (сироти, діти та молодь із малозабезпечених родин тощо), волонтерства;
 82. пропаганда ідей миру, безконфліктного розвитку суспільства та мирного вирішення конфліктів;
 83. сприяння розвитку і вдосконалення освіти в Україні;
 84. сприяння інформуванню молоді у галузі екології, освіти, повсякденного життя, спорту, волонтерства, працевлаштування тощо;
 85. подання пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань екології, сім'ї, молоді, культури та спорту;
 86. надання організаційної, практичної, правової, психологічної, соціальної, методичної допомоги членам Організації;
 87. сприяння постійному та безперервному розвиток особистості;
 88. сприяння у впроваджені освітніх, науково-методичних, творчих  програм по формуванню інтелектуального і соціального розвитку різних верств населення України;
 89. розробка нових освітніх форм та технологій для якісного навчання;
 90. сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, а також розвитку діалогу;
 91. сприяння  формуванню гармонійних родинних стосунків;
 92. сприяння у підвищенні рівня духовності та моральних цінностей суспільства;
 93. сприяння поширенню сімейних цінностей та здорового способу життя;
 94. сприяння та розвиток, популяризація, захист та підтримка малого та середнього бізнесу;
 95. сприяння та розвиток, популяризація, захист та підтримка еко-підприємництва;
 96. сприяння забезпеченню умов для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
 97. сприяння в створені в Україні сприятливого соціально-економічного середовища;
 98. сприяння в усунені перешкод підприємницькій діяльності, мінімізація ризиків, пов‘язаних з підприємництвом та забезпечення отримання сталого прибутку;
 99. сприяння у формуванні позитивного сприйняття еко-підприємництва суспільством;
 100. підвищення рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні, в тому числі екологічного спрямування;
 101. сприяння формуванню недержавної системи безпеки підприємницької діяльності;
 102. сприяння в надані  підтримки інноваційним проектам;
 103. сприяння громадському діалогу та соціальним змінам в українському суспільстві;
 104. сприяння у підтримці та координування ініціатив, спрямованих на допомогу підприємцям-початківцям;
 105. сприяння розвитку соціального підприємництва в Україні;
 106. сприяння в розробці та впровадженні програм навчання та підвищення кваліфікації для членів, співробітників та волонтерів інститутів громадянського суспільства;
 107. створення нових знань з питань статутної діяльності шляхом розробки наукових, експертних та аналітичних продуктів;
 108. розробка нових освітніх форм та технологій для якісної освіти;
 109. сприяння впровадженню інноваційних технологій в сфері освіти;
 110. сприяння застосуванню традиційних та створення новітніх моделей педагогічної діяльності, відповідних до концепції навчання та виховання в сучасних умовах;
 111. сприяння організації,  розвитку і вдосконалення неформальної освіти в Україні.
 112. сприяння розвитку культури й освіти та реалізації науково-освітніх програм;
 113. захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.
Надрукувати